Skip to content

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Aleksandra Rodziewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Rodziewicz z siedzibą przy ul. Piastowskiej 66A/2 80-363 Gdańsk, operator strony internetowej: aleksandrarodziewicz.pl

Jak się ze mną skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do mnie na adres e-mail: kontakt@aleksandrarodziewicz.pl, adres pocztowy: Aleksandra Rodziewicz, ul. Piastowska 66A/2 80-363 Gdańsk

Skąd mam Twoje dane?

Otrzymałam je od Ciebie podczas zapisu na newsletter, bezpłatne szkolenie online lub zakupu produktu.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych?

Przetwarzam Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają ode mnie przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzam też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy Aleksandra Rodziewicz, którym jest:

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będę przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać mi swoje dane osobowe?

Wymagam podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będę mogła zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z moich usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, mogę wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec mnie w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantuję spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

Komu udostępniam Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniam podmiotom wspierającym mnie w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Mogę przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowuję Twoje dane osobowe ?

Przechowuję Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

Przechowuję Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będę przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będę przechowywać dane przez okres, w którym jestem zobowiązana do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazuję Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzam Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Spotkajmy się

RehaPrestige ul. Kielecka 20, Gdynia,
Godziny pracy: środa 16-21

IproCare al. Rzeczypospolitej 8/315, Gdańsk,
Godziny pracy: czwartek 15:30-20:30

Dane identyfikacyjne

NIP: 5842674397

REGON: 365165698